DUOMENŲ APSAUGA

1.    KAS MES ESAME, KAIP IR KODĖL TVARKOME ASMENS DUOMENIS?

UAB „Ak, idėja“ (toliau – Mes, Bendrovė arba Duomenų valdytojas) yra įsteigta Lietuvos Respublikoje. Mes suprantame, kad rūpinatės savo asmeniniais privatumo interesais, todėl į tai žiūrime rimtai. Šioje informacijoje apie duomenų apsaugą mes jus informuojame apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis jums lankantis mūsų interneto tinklaraštyje, susitikus su mumis, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, o taip pat asmens duomenis, kuriuos mes gauname vykdydami sutartis su klientais. Pripažįstame, kad informacijos privatumas yra nuolatinė atsakomybė, todėl retkarčiais atnaujinsime šią informaciją apie duomenų apsaugą, kai imsimės naujos asmens duomenų praktikos arba taikysime naują privatumo politiką. Jei jums kiltų klausimų dėl mūsų asmens duomenų politikos ar praktikos, galite susisiekti su mumis: ausra@akideja.lt.

2.    Kam mums reikia tvarkyti asmens duomenis ir kuo vadovaujantis mes tai darome?

Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų Asmens duomenis mes tvarkome tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais, teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu bei toliau jų netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu. Mes tvarkome asmens duomenis paslaugų teikimo ir administravimo, sutarčių sudarymo ir vykdymo, vidaus administravimo ir kitais tikslais, pvz., kai esame įpareigoti tai daryti pagal taikomus teisės aktus.

Mes tvarkome asmens duomenis:

 • gavus jūsų sutikimą;
 • kai tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė;
 • kitais teisiniais pagrindais, kai taikoma.

3.    Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Mūsų tvarkomi asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami, tikslūs (prireikus atnaujinami) ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, pvz.:

 • siekiant teikti paslaugas, sudaryti sutartį bei ją vykdyti tvarkome vardą, pavardę, asmens kodą (pagal taikomus teisės aktus), gyvenamosios vietos adresą, informaciją apie pareigas, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, mokėjimo pavedime ir kituose buhalteriniuose dokumentuose esančius duomenis ir pan.;
 • darbo sutarčių (jei taikoma) vykdymo tikslu darbuotojų vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, kitą su darbo, mokesčių bei kitomis nustatytomis pareigomis susijusią informaciją ir pan.;
 • vidaus administravimo tikslu tvarkome valdymo organų, akcininkų vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, kitą su mokesčių bei kitomis nustatytomis pareigomis susijusią informaciją ir pan.

Gali būti tvarkomi kiti jūsų asmens duomenys, kuriuos jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami, pvz., parašydami mums elektroninę žinutę el. paštu, skambindami telefonu ar pan.

Mes neteikiame jūsų asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus:

 • jei privalome tai daryti pagal taikomus teisės aktus;
 • siekdami apginti savo teises ar interesus (pvz., asmens duomenų teikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti jūsų įsiskolinimus mums).

Mes tvarkome asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

4.    Saugumas

Mes tvarkome asmens duomenis taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

5.    Jūsų teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į mus dėl klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jūs turite šias teises:

 • gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti duomenis;
 • reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • nesutikti su jūsų duomenų tvarkymu.

Norėdami pasinaudoti Jums suteikiamomis teises, Jūs galite kreiptis į mus su rašytiniu prašymu, patvirtinant savo tapatybę. Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Prašymai dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti pateikiami mums tiesiogiai arba el. paštu: ausra@akideja.lt.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengsimės pateikti jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jūsų prašymo gavimo (teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka terminas gali būti papildomai pratęsiamas dar 60 dienų laikotarpiu). Jei mes nesugebėsime suteikti jums reikiamos informacijos ir (ar) jūs turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi jūsų asmens duomenys, jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikiant skundą.