INTERNETO TINKLAPIO NAUDOJIMO SĄLYGOS

Jei nesutinkate su nė viena iš šių sąlygų, prašome nesinaudoti Interneto tinklapiu.

Mes pasiliekame teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo vienašališkai keisti arba papildyti Naudojimo sąlygas, apie kurias visi vartotojai bus tinkamai informuojami atitinkamu pranešimu Interneto tinklapyje. Mes negalime būti laikomi atsakingais už bet kokią žalą, padarytą vartotojams ar trečiosioms šalims, susijusioms su aukščiau aprašytais pakeitimais.

Draudžiama skelbti, perduoti, įkelti ar keistis bet kokiu turiniu, pažeidžiančiu galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymus, ypač netiesą, apgaulingą, įžeidžiantį, vulgarų, grasinantį, rasistinį ar šovinistinį, intelektinę nuosavybę pažeidžiantį turinį, turinį, laikomą neteisėtu asmens duomenų atskleidimu arba vartotojų ar trečiųjų šalių teisės į privatumą pažeidimu, taip pat bet kokį kitą turinį, galintį padaryti žalos Mums, kitiems vartotojams ar trečiosioms šalims (toliau – Draudžiamas turinys).

Draudžiama: naudoti Interneto tinklapį ar per jį prieinamą turinį tokiu būdu, kuris gali padaryti Mums žalos, kitiems vartotojams ar bet kuriai trečiajai šaliai.

Vartotojai arba trečiosios šalys yra teisiškai atsakingos už šių Naudojimo sąlygų nuostatų, susijusių su Draudžiama veikla ar Draudžiamu turiniu, nesilaikymą, ypač už galimą žalą, kurią tokie veiksmai gali padaryti ar padarė Mums, kitiems vartotojams ir (arba) trečiosioms šalims.

Atsižvelgiant į tai, mes negalime būti laikomi atsakingi už galimą žalą, patirtą vartotojui, kitiems vartotojams ar trečiosioms šalims dėl Draudžiamos veiklos ar Draudžiamo turinio pagal ankstesnes nuostatas.

Tuo atveju, kai jūs gaunate prieigą prie kitos šalies konfidencialios informacijos naudodamiesi Interneto tinklapiu, gavę tokią informaciją privalote išlaikyti tokios informacijos konfidencialumą tinkamu būdu, bet jokiu būdu ne mažiau nei pagrįstai rūpestingai.

Interneto tinklapyje pateikiami fizinių ir juridinių asmenų vardai, prekių ar paslaugų pavadinimai, prekių ženklai, logotipai, paveikslėliai, grafika ir kitas turinys, kuriam taikoma intelektinės nuosavybės teisių apsauga (Saugomas turinys), kurios subjektai esame Mes ir (arba) trečiosios šalys. Prieiga prie Interneto tinklapio ar jo turinio arba naudojimasis jais nesuteikia jokios licencijos, teisės naudoti, teisės eksploatuoti ar bet kokios kitos teisės, susijusios su Saugomu turiniu, išskyrus tiek ir tokiu būdu, kiek aiškiai nurodyta šių Naudojimo sąlygų nuostatose arba pagal atitinkamą atskirą sutartį.

Interneto tinklalapio ir paslaugų ar prekių naudojimas yra jūsų pačių rizika. Interneto tinklapis ir paslaugos ar prekės yra pateikiamos tokios, kokios yra. Interneto tinklapis yra teikiamas be jokių garantijų, tiek aiškių, tiek numanomų.

Mes negarantuojame, kad

Interneto tinklapis ir paslaugos ar prekės veiks nepertraukiamai, saugiai arba bus pasiekiami bet kuriuo konkrečiu laiku ar vietoje;

visos klaidos ar trūkumai bus ištaisyti;

Interneto tinklapyje nėra virusų ar kitų kenksmingų komponentų; arba

Interneto tinklapio ir paslaugų ar prekių naudojimo rezultatai atitiks jūsų reikalavimus.

Šios sąlygos taikomos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę. Ginčo atveju taikoma išimtinė Lietuvos teismų jurisdikcija.